Grondwerk

Grondverzet, grondverbetering, bouwrijp maken, het graven van waterbergingen, waterpartijen, funderings sleuven en bouwputten, taluds voor niveau verschillen en het graven sleuven voor kabels en leidingen.

Asfaltwerken

Asfaltconstructies worden door Huybens aangelegd ten behoeve van wegen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, fietspaden, specifiek ontworpen wegen voor woonwijken (veelal in kleurasfalt) en asfaltvloeren.